Home   |   About us   |   Products   |   Services   |      HSS Circular Saw Blade 
 
    Carbide-Tipped Saw        Blades
 
    HSS Slitting Saws
 
    Coolants and Cutting        Fluids
  
    Coolubricator(Uni-Max) 

 

Home » Products

Carbide-Tipped Saw Blades (카바이드 팁 원형톱날)

 

   

제품정보 바로가기

1. 제품의 용도
2. 제품특성
3. 제품규격

1. 용도 :

레일, 환봉, 강판 등 철금속과 동, 환봉, 알루미늄 등의 빌레트 및 각종 형재의 절단에 사용됩니다.

2. 제품특성 :

텅스텐 카바이드 팁(Tungsten Carbide Tip)의 우수한 절삭성과 내마모성을 응용한 원형톱날로써 절삭속도가 90~150(m/min)으로 매우 빠르며 내마모성이 우수하여 공구 수명이 연장됩니다.

3. 제품규격 :

1) For Non-Ferrous Cutting (비철금속용)

Outter Diameter
(mm)

Thickness
(mm)

Inner Diameter
(mm)

Numbers of
Teeth

100

1.0, 1.2, 1.5, 2.0

16, 19, 25.4

12, 24, 32

125

1.2, 1.8, 2.0, 2.5

16, 19, 25.4

12, 24, 32

150

1.8, 2.0, 2.5, 3.0

16, 19, 25.4

12, 24, 32

205

1.8, 2.0, 2.5, 2.8

16, 19, 25.4

32, 40, 60, 80

255

2.0, 2.2, 2.5, 2.8

16, 19, 25.4

40, 60, 80, 100

305

2.2, 2.5, 2.8, 3.0

25.4, 32, 40

40, 60, 80, 100

355

2.5, 2.8, 3.0, 3.5

25.4, 50, 115

40, 60, 80, 120

405

2.5, 2.8, 3.0, 4.0

25.4, 50, 115

40, 60, 80, 120

455

2.8, 3.0, 3.5, 4.0

25.4,50,115

40, 60, 80, 120

505

3.0, 3.5, 4.0, 5.0

25.4, 50, 80

40, 60, 80, 120

605

4.0, 4.5, 5.0

25.4, 50, 80

60, 80, 100, 120

660

4.0, 4.5, 5.0

25.4, 50, 80

80, 100, 120, 140

810

4.5, 5.0, 5.5, 6.0

50, 80, 115

80, 100, 120, 140

960

5.0, 5.5, 6.0, 6.5

50, 80, 115

40, 60, 80, 120, 140

910

5.0, 5.5, 6.0, 6.5

50, 80, 115

40, 60, 80, 120, 140

1100

6.0, 6.5, 7.0, 8.0

50, 80, 115

40, 60, 80, 120, 140

2) For Ferrous Cutting (금속용)

Outter Diameter
(mm)

Thickness
(mm)

Inner Diameter
(mm)

Pin hole

Numbers of
Teeth

250

2.0

32

4 X 9 X 50

54, 60, 72 ,80

4 X 11 X 63

260

2.0

32

4 X 9 X 50

54, 60, 72 ,80

4 X 11 X 63

285

2.5

32, 40

4 X 9 X 50

54, 60, 72 ,80

2 X 11 X 80

285

2.5

32, 40

4 X 9 X 50

54, 60, 72 ,80

2 X 11 X 80

360

2.6

40, 50

4 X 12 X 90

60, 72, 80, 100

4 X 14 X 80

360

2.6

40, 50

4 X 12 X 90

60, 72, 80, 100

4 X 14 X 80

 
 


Copyright © 2005 by 연도통상   
사업자등록번호 : 504-05-79227   대표: 장만식   주소: 대구광역시 북구 노원동3가 316-2   
Tel : 053)357-5703  Fax : 053)359-1153  E-mail : ceo@yeondo.co.kr